Hľadať akcie

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBCHODNÁ SPRÁVA

 

Preambula

 

Spoločnosť Ticketlive PRO s.r.o., IČO: 050 42 160, so sídlom Korunní 1263/53, Praha - Vinohrady, 120 00 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel C, vložka 257442  (ďalej iba „Ticketlive PRO“), uchováva a spracováva osobné údaje a dôverné informácie, ktoré jej boli zverené, a to v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým zo zákonom č.   101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej iba „Zákon“).

 

Spoločnosť Ticketlive PRO uchováva a spracováva iba tie osobné údaje, ktoré jej návštevníci týchto webových stránok, fyzické osoby (ďalej iba „Zákazníci“) dobrovoľne prostredníctvom týchto webových stránok poskytnú. Základným záväzkom spoločnosti Ticketlive PRO je, zaistiť takto poskytnutým osobným údajom odpovedajúcu ochranu a zabezpečenie proti akémukoľvek zneužitiu.

 

Spoločnosť Ticketlive PRO je registrovaná ako spracovateľ osobných údajov na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č.: 00066198

 

Pravidla spracovania osobných údajov a ich ochrana

 

Vytvorením účtu (registráciou) na týchto webových stránkach udeľuje Zákazník dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to hlavne, nie však výlučne, so spracovaním mena, priezviska, adresy bydliska, elektronickej adresy, pohlavia a telefónneho čísla.

Zákazník je plne informovaný a súhlasí s tým, že spoločnosť Ticketlive PRO uchováva a spracováva jeho osobné údaje za účelom realizácie práv a povinností súvisiacich s nákupom vstupeniek prostredníctvom týchto webových stránok, správy, vedenia užívateľského účtu a tvorby databázy stálych a potenciálnych zákazníkov. Zákazník ďalej súhlasí so zasielaním informácií a obchodných správ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

 

 

Zákazník je povinný uvádzať svoje osobné údaje (napr. pri registrácii, pri objednávke) správne, presne a pravdivo. Zákazník bude bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Ticketlive PRO o všetkých zmenách spracovávaných osobných údajov.

 

Osobné údaje Zákazníkov budú spracovávané po dobu platnosti registrácie Zákazníka na týchto webových stránkach, a to automatizovane v elektronické forme alebo manuálne v listinnej podobe.

 

Spoločnosť Ticketlive PRO môže spracovaním osobných údajov Zákazníkov poveriť tretiu osobu ako spracovateľa, a to na základe písomnej zmluvy. Osobné údaje Zákazníkov nebudú spoločnosťou Ticketlive PRO predávané tretím osobám, bez predchádzajúceho súhlasu príslušného Zákazníka, s výnimkou ich predania za účelom vymáhania pohľadávok spoločnosťou Ticketlive PRO voči Zákazníkovi. Zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov tejto tretej osobe výslovne súhlasí.

 

Zákazník má v súlade so Zákonom právo nahliadať do poskytnutých osobných údajov a opravovať ich. V súlade s ustanovením § 20 odst. 1 Zákona je spoločnosť Ticketlive PRO, prípadne tretia osoba ako spracovateľ povinná uskutočniť likvidáciu osobných údajov Zákazníkov, hneď ako pominie účel, za ktorým boli osobné údaje Zákazníkov spracovávané, alebo na základe žiadosti Zákazníka podľa ustanovení § 21 Zákona. V súlade s ustanovením § 21 Zákona má Zákazník taktiež právo požiadať spoločnosť Ticketlive PRO ako správcu osobných údajov o vysvetlenie, prípadne o odstránenie chybného stavu, ak sa bude domnievať, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore so Zákonom alebo v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života.

 

Zákazník je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne, odvolať, a to na elektronickej adrese info@ticketlive.sk  alebo na adrese sídla spoločnosti Ticketlive PRO. Zákazník berie na vedomie, že takéto odvolanie súhlasu sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udeleného za účelom zasielania obchodných správ. Tento súhlas sa odvoláva oddelene. Zákazník má možnosť tak urobiť vždy prostredníctvom každej obchodnej správy, teda e-mailom / odkazom uvedeným v samotnej obchodnej správe.