Hľadať akcie

Všeobecné obchodné podmienky 

Platné od 1.4.2020

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „Podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi Usporiadateľom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť Ticketlive PRO SK s.r.o., IČO: 507 914 19, so sídlom A. Nográdyho 1376/3, 960 01 Zvolen, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 31704/S (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) a medzi tretími osobami. Podmienky sa týkajú predaja Vstupeniek na Akcie, ako sú definované nižšie, prostredníctvom predajnej siete Prevádzkovateľa.

1.2.      Zákazník prehlasuje, že sa pred zakúpením Vstupenky oboznámil s obsahom Podmienok, a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Za účelom týchto Podmienok majú pojmy používané s veľkým začiatočný písmenom nasledujúci význam:

2.1.      Akcia - spoločenská, kultúrna, športová, či iná akcia, alebo podujatie spočívajúce vo využití voľného času, ktorá sa koná v Usporiadateľom určenom čase a mieste.

2.2.      Podnikateľ - ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za Podnikateľa sa za podmienok stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú zárobkovú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká iba na základe živnostenského oprávnenia, alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. audítor, advokát), alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.3.      Usporiadateľ – fyzická, alebo právnická osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Akciu, odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá je s Prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Prevádzkovateľovi sprostredkovanie predaja vstupeniek na Akciu. Informácie o Usporiadateľovi príslušnej Akcie sú uvedené v objednávkovom formuláre a na Vstupenke. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti Prevádzkovateľ prehlasuje, že tento nie je usporiadateľom Akcií, na ktoré sú Vstupenky predávané.

2.4.      Predajné miesto - prevádzkareň Prevádzkovateľa a/alebo zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, v ktorých je možné rezervovať, zakúpiť, či vyzdvihnúť zakúpené Vstupenky. Predajné miesta sú označené logom Ticketlive. Zoznam Predajných miest nájdete tu.

2.5.      Predajná sieť - Predajné miesta a webové stránky Prevádzkovateľa na adrese www.ticketlive.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený stanoviť, že Vstupenky na konkrétnu Akciu nebudú predávané prostredníctvom Predajných miest, či budú predávané iba prostredníctvom vybraných Predajných miest.

2.6.      Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania zakúpi Vstupenku, či inak jedná s Prevádzkovateľom alebo Usporiadateľom.

2.7.      Vstupenka - cenina vydaná v Predajnej sieti, ktorá oprávňuje jej držiteľa k vstupu na konkrétnu Akciu. Vstupenka zároveň slúži pre Spotrebiteľa ako doklad o jej zakúpení. Predložením Vstupenky a následnou účasťou na Akcii vyslovuje jej držiteľ súhlas s prevádzkovým, či návštevným poriadkom miesta konania Akcie a zaväzuje sa rešpektovať pokyny Usporiadateľa príslušnej Akcie.

2.8.      Zákazník – Spotrebiteľ, či Podnikateľ, ktorý má záujem o zakúpenie Vstupenky na Akciu prostredníctvom Predajnej siete.

3. VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

3.1.      Prevádzkovateľ obstaráva pre Usporiadateľa predaj a distribúciu Vstupeniek na jednotlivé Akcie. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, jedná Prevádzkovateľ v mene a na účet Usporiadateľa, a to na základe mandátnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Usporiadateľom. Zakúpením Vstupenky teda vzniká právny vzťah priamo medzi Zákazníkom a Usporiadateľom. Zmluva medzi Usporiadateľom a Zákazníkom sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Akcie, alebo vysporiadania všetkých nárokov z nej plynúcich. V niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ obstarávať predaj a distribúciu Vstupeniek na konkrétnu Akciu vo vlastnom mene na účet Usporiadateľa, na základe komisionárskej zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Zákazníka na základe jeho žiadosti o tom, akým spôsobom sú Vstupenky na konkrétnu Akciu predávané.

3.2.      Prevádzkovateľ nie je Usporiadateľom jednotlivých Akcií, na ktoré sú Vstupenky predávané. Akcie sú organizované Usporiadateľom, ktorý zodpovedá za konanie a program Akcie, vrátane jej obsahu, kvality, rozsahu služieb poskytovaných na Akcii a termínu Akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu, termínu a miesta konania Akcie, čo Zákazník zakúpením Vstupenky berie na vedomie a akceptuje.

3.3.      Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ konštatuje a upozorňuje, že žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie či nekonanie Akcie, za zmenu programu, termínu či miesta konania Akcie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priebeh Akcie, za udalosti, ku ktorým na Akcii došlo a nie je zodpovedný za žiadnu škodu, či akúkoľvek inú ujmu, ktorá Zákazníkovi či tretím osobám vznikla v priebehu Akcie či v súvislosti s ňou. Všetky prípadné nároky, vrátane nárokov súvisiacich so zmenou, či zrušením Akcie, musí Zákazník uplatniť priamo u príslušného Usporiadateľa, a to v súlade s nižšie uvedenými reklamačnými podmienkami. To neplatí v prípade, že Vstupenka na konkrétnu Akciu bola Zákazníkovi predaná v mene Prevádzkovateľa na účet Usporiadateľa. V takom prípade je možné uplatniť nárok u Prevádzkovateľa v súlade s nižšie uvedenými reklamačnými podmienkami.

3.4.      Zákazník je pri svojej účasti na Akcii vždy povinný dodržiavať pravidlá stanovené Usporiadateľom Akcie, riadiť sa prevádzkovým, či návštevným poriadkom miesta konania Akcie a rešpektovať pokyny Usporiadateľa príslušnej Akcie.

4. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

4.1.      Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za pravosť a platnosť vstupeniek zakúpených mimo Predajnú sieť.

4.2.      Usporiadateľ môže podľa vlastného uváženia vydať na jednotlivé Akcie jeden či viac druhov Vstupeniek, ktoré sa môžu líšiť napríklad cenou či rozsahom služieb s ňou spojených. Informácie o jednotlivých druhoch Vstupeniek sú dostupné na Predajných miestach a webovej stránke Prevádzkovateľa na adrese www.ticketlive.sk.

4.3.      Počet Vstupeniek na Akciu môže byť obmedzený. Vstupenky je možno zakúpiť iba v prípade, že sú stále v ponuke Prevádzkovateľa, a že neboli vypredané.

4.4.      Vstupenky je možné zakúpiť nasledovným spôsobom:

4.4.1.  priamy predaj                 

-      je možný i bez predchádzajúcej rezervácie výhradne na Predajnom mieste v jeho otváracej dobe;

-      po uhradení kúpnej ceny Vstupenky na Predajnom mieste dostane Zákazník originál Vstupenky.

4.4.2.  online rezervácia             

-      rezerváciu Vstupenky je nutné uskutočniť výhradne prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa na adrese www.ticketlive.sk či mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa, po predchádzajúcej registrácii a vytvorení účtu Zákazníka alebo telefonicky;

-      Zákazník môže v rámci jednej rezervácie objednať maximálne 10 kusov Vstupeniek na jednu Akciu;

-      rezervácia je Zákazníkovi potvrdená prostredníctvom e-mailu, na ktorý je zaslané rezervačné číslo;

-      kúpnu cenu rezervovanej Vstupenky je možné uhradiť iba na Predajnom mieste po predložení rezervačného čísla;

-      kúpna cena Vstupenky sa môže od okamžiku rezervácie do jej zaplatenia zmeniť, záväzná je vždy kúpna cena v okamihu rezervácie;

-      doba rezervácie sa môže líšiť na základe vybranej platobné metódy, jej dĺžka je vždy uvedená v potvrdení objednávky, ktoré príde na email, v prípade nevyzdvihnutia Vstupenky v tejto lehote sa rezervácie automaticky ruší a Vstupenka je opäť uvoľnená do predaja.

4.4.3.  online predaj                   

-      Vstupenku je ďalej možné zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa na adrese www.ticketlive.sk či mobilnej aplikácii Prevádzkovateľa po predchádzajúcej registrácii a vytvorení účtu Zákazníka, či po zadaní potrebných kontaktných údajov na dokončenie objednávky;

-      Zákazník môže v rámci jednej objednávky zakúpiť maximálne 10 kusov Vstupeniek na jednu Akciu;

-      pred uhradením kúpnej ceny zvolí Zákazník spôsob doručenia Vstupenky (t.j. poštou, kuriérom, či prostredníctvom e-mailu - elektronická Vstupenka). Vstupenky nie je možné zaslať na dobierku;

-      Vstupenku je možné uhradiť nasledovným spôsobom:

  • platobnou kartou prostredníctvom online platobnej brány GoPay. Platba prostredníctvom platobnej karty môže byť spoplatnená; o výške prípadného poplatku bude Zákazník informovaný pred uskutočnením platby;
  • bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa  č. 2201280458/8330 (IBAN SK7083300000002201280458), a to podľa pokynov, ktoré budú Zákazníkovi zaslané prostredníctvom e-mailu. Kúpna cena musí byť pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr do 2 pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka zrušená. V prípade, že bude kúpna cena uhradená iba čiastočne, objednávka bude taktiež zrušená. V prípade zrušenia objednávky odošle Prevádzkovateľ prípadnú platbu späť Zákazníkovi. Pri zadávaní platobného príkazu je Zákazník povinný vyplniť správny variabilný symbol objednávky, ktorý dostane v potvrdzujúcom e-maile. V prípade chybného uvedenia, či chýbajúceho variabilného symbolu bude objednávka zrušená. Platba bankovým prevodom je možná iba s dostatočným časovým predstihom pred konaním Akcie. Pokiaľ nebude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr 24 hodín pred začiatkom Akcie, objednávka sa ruší a prípadná neskôr prijatá platba bude vrátená Zákazníkovi. V prípade nákupu Vstupenky v dobe kratšej, než 5 pracovných dní pred konaním Akcie odporúča Prevádzkovateľ Zákazníkovi využiť na úhradu kúpnej ceny Vstupenky iný spôsob platby (napr. prostredníctvom platobnej karty). Platba bankovým prevodom nie je umožnená v prípade nákupu Vstupenky v dobe kratšej než 3 pracovné dni pred konaním Akcie. Bankový prevod môže byť spoplatnený podľa platného cenníka banky Zákazníka; a
  • prostredníctvom zamestnaneckých benefitových programov „Benefit Plus“ a „Benefit“ za použitia účtu Zákazníka v rámci týchto programov. Viac informácií o týchto benefitných programoch nájdete na adrese www.benefit-plus.skwww.benefity.sk a www.sk.sodexo.com.

-      Zákazník dostane prostredníctvom e-mailu potvrdenie o prijatí objednávky a po uhradení kúpnej ceny Vstupenky, resp. pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa, dostane Zákazník potvrdenie úspešného dokončenia objednávky;

-      v prípade výberu elektronickej Vstupenky je táto zaslaná Zákazníkovi vo formáte PDF prostredníctvom e-mailu spolu s potvrdením o dokončení objednávky. Elektronickú Vstupenku si môže Zákazník ďalej vyzdvihnúť po prihlásení do svojho účtu na webovej stránke Prevádzkovateľa na adrese www.ticketlive.sk. Elektronickú Vstupenku je nutné vytlačiť a mať so sebou pri vstupe na Akciu, bez vytlačenej verzie elektronickej Vstupenky nebude Zákazníkovi umožnený vstup na Akciu;

-      všetky Vstupenky sú vybavené špecifickým čiarovým kódom, ktorý bude predmetom kontroly pri vstupe na Akciu. Vstup na Akciu bude umožnený len tomu Zákazníkovi, ktorý predloží elektronickú Vstupenku s príslušným čiarovým kódom ako prvý v poradí. Prípadní ďalší Zákazníci, preukazujúci sa elektronickou Vstupenkou so zhodným čiarovým kódom, nebudú na Akciu vpustení. Prevádzkovateľ ani Usporiadateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným kopírovaním elektronickej Vstupenky riadne doručenej Zákazníkovi, ktorý uskutočnil objednávku.

4.4.4. hromadné objednávky   

-      objednávky Vstupeniek v počte väčšom než 10 kusov je možné uskutočniť iba prostredníctvom e-mailu na nižšie uvedenej e-mailovej adrese Prevádzkovateľa;

-      e-mailové objednávky majú formu záväznej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe Vstupeniek a musí obsahovať aspoň: názov, dátum a čas konania Akcie; počet Vstupeniek; a identifikačné a fakturačné údaje Zákazníka. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom e-mailového potvrdenia objednávky zo strany Prevádzkovateľa. Pre vylúčenie pochybností sa stanoví, že Prevádzkovateľ nie je povinný objednávku Zákazníka prijať;

-      kúpna cena Vstupeniek bude zo strany Zákazníka uhradená na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom a doručenej Zákazníkovi prostredníctvom e-mailu. Splatnosť faktúry je päť (5) dní odo dňa jej odoslania Zákazníkovi a platba bude poukázaná na účet Prevádzkovateľa uvedeného na faktúre; a

-      Prevádzkovateľ doručí Zákazníkovi Vstupenky bez zbytočného odkladu po prijatí platby spôsobom dohodnutým medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.

4.5.      Kúpna cena Vstupenky je konečná vrátane DPH a zahŕňa všetky prípadné súvisiace poplatky. V prípade voľby spôsobu doručenia Vstupenky prostredníctvom pošty či kuriéra, je Zákazník povinný uhradiť tiež poštovné a balné podľa stanovenej sadzby. O výške poštovného a balného je Zákazník informovaný pred potvrdením objednávky a tato čiastka je pripočítaná ku kúpnej cene Vstupenky.

4.5.1. Ak nie je uvedené inak, k cene vstupeniek je pripočítaný poplatok za spracovanie vstupeniek. Jeho výšku sa klient dozvie počas nákupného procesu pred odoslaním objednávky na stránke Spôsob doručenia a platba.

4.6.      Zaslanie Vstupeniek poštou či kuriérom je možné objednať najneskôr 4 kalendárne dni pred konaním príslušnej Akcie, pokiaľ sa jedná o zaslanie v rámci Slovenskej republiky a najneskôr 35 kalendárnych dní pred konaním Akcie v prípade zaslania Vstupenky do zahraničia. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za neskoré doručenie či nedoručenie Vstupenky.

4.7.      Pokiaľ Zákazník pri objednávke uplatní nárok na zľavu ponúkanú Usporiadateľom pre príslušnú Akciu, je povinný oprávnenosť tohto nároku preukázať pri vyzdvihnutí Vstupenky na Predajnom mieste a/alebo pri vstupe na Akciu. Ponúkané zľavy a spôsob preukázania oprávnenosti nároku na zľavu je uvedený na webovej stránke Prevádzkovateľa v rámci informácií týkajúcich sa príslušnej Akcie. Pokiaľ Zákazník preukázateľne nedoloží oprávnenosť nároku na uplatnenú zľavu pri vstupe na Akciu, nebude mu vstup na Akciu umožnený a nemá nárok na náhradu kúpnej ceny Vstupenky.

4.8.      V súlade s ustanovením § 7 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nemôže Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy po nákupe Vstupenky odstúpiť postupom podľa ustanovenia § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z., keďže sa jedná o poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a podľa ktorej sa Usporiadateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote konania Akcie.

4.9.      Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku teda najneskôr do 48 hodín.

5. REKLAMÁCIE

5.1.      Všetky reklamácie sa riadia výhradne týmito Podmienkami, a to predovšetkým týmto článkom. Uhradená kúpna cena Vstupenky je nevratná, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak.

5.2.      Predmetom reklamácie môžu byť iba Vstupenky zakúpené v Predajnej sieti. Osobou oprávnenou uplatniť reklamáciu je výhradne Zákazník, ktorý Vstupenku v Predajnej sieti zakúpil.

5.3.      Reklamácia Vstupenky:

5.3.1.  Zákazník je povinný po prevzatí, či dodaní Vstupenky bez odkladu skontrolovať jej správnosť a úplnosť, a to hlavne, nie však výlučne, počet Vstupeniek, druh a cenu Vstupenky, názov Akcie a miesto a čas jej konania.

5.3.2.  V prípade priameho predaja Vstupenky na Predajnom mieste je Zákazník povinný uplatniť reklamáciu týkajúcu sa obsahu Vstupenky bezprostredne po jej zakúpení u obsluhy Predajného miesta. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Obsluha Predajného miesta sprostredkuje Zákazníkovi informáciu o spôsobe riešenia reklamácie. Nesprávnu, či neúplnú Vstupenku je možné zrušiť a vystaviť novú. Pokiaľ to z akýchkoľvek dôvodov nie je možné, spíše obsluha Predajného miesta so Zákazníkom reklamačný list. Zákazník je v takom prípade povinný vrátiť obsluhe Predajného miesta reklamovanú Vstupenku.

5.3.3.  V ostatných prípadoch je Zákazník povinný uplatniť reklamáciu týkajúcu sa obsahu Vstupenky u Prevádzkovateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Vstupenky, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailu. Na neskoršie reklamácie nebude bratý ohľad.

5.3.4.  Zákazník, ktorý zvolil spôsob doručenia Vstupenky prostredníctvom pošty či kuriéra a ktorému nebola Vstupenka doručená, informuje o tejto skutočnosti písomne alebo prostredníctvom e-mailu Prevádzkovateľa a to najneskôr do 5 pracovných dní do konania akcie, ktorý bez zbytočného odkladu uplatní reklamáciu u príslušného prevádzkovateľa poštových služieb . Vybavenie také reklamácie, vrátane lehoty na jej vybavenie, sa riadia reklamačným poriadkom príslušného prevádzkovateľa poštových služieb.

5.3.5.  Nebezpečenstvo vzniku škôd na Vstupenke prechádza na Zákazníka v okamihu jej prijatia. Po tomto okamihu Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie Vstupenky a Zákazník v takom prípade nemá nárok na novú (náhradnú) Vstupenku či akúkoľvek náhradu.

5.4.     Reklamácia z dôvodu zmeny či zrušenia Akcie:

5.4.1.  Predaj vstupeniek v mene a na účet Usporiadateľa:

5.4.1.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, zaisťuje Prevádzkovateľ predaj a distribúciu Vstupeniek na jednotlivé Akcie v mene a na účet Usporiadateľa. Za konanie a program Akcie, vrátane jej obsahu, kvality, rozsahu služieb ponúkaných na Akcii a termíne Akcie, zodpovedá výhradne Usporiadateľ príslušnej Akcie.

5.4.1.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu konania, miesta konania či programu Akcie. Akákoľvek zmena bude bez zbytočného odkladu oznámená na webových stránkach Prevádzkovateľa, prípadne podľa uváženia Prevádzkovateľa v masmédiách. Reklamácia Zákazníka z dôvodu akejkoľvek zmeny Akcie bude Prevádzkovateľom postúpená k vyjadreniu či vybaveniu Usporiadateľovi. Zákazník bude o stanovisku Usporiadateľa vyrozumený v lehote 30 dní, prípadne má možnosť obrátiť sa priamo na príslušného Usporiadateľa. Kontakt na Usporiadateľa poskytne Zákazníkovi Poskytovateľ na vyžiadanie.

5.4.1.3. Prípadné zrušenie Akcie bude bez zbytočného odkladu oznámené na webových stránkach Prevádzkovateľa, prípadne podľa uváženia Prevádzkovateľa v príslušných masmédiách. V prípade zrušenia Akcie určuje podmienky a spôsob vrátenia kúpnej ceny Vstupenky Usporiadateľ. Prevádzkovateľ sprostredkuje vrátenie uhradenej kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkom len na základe pokynu Usporiadateľa a v prípade poskytnutia príslušných finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa.

5.4.1.4. V prípade, že Usporiadateľ nedá Prevádzkovateľovi pokyn na vrátenie kúpnej ceny Zákazníkom, a/alebo neposkytne Prevádzkovateľovi zodpovedajúce finančné prostriedky, alebo ich poskytne iba čiastočne, môžu Zákazníci uplatniť svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny či jej časti priamo voči Usporiadateľovi zaslaním žiadosti o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení o zrušení Akcie.

5.4.1.5. O spôsobe, akým je možno v konkrétnom prípade uplatniť nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky, budú Zákazníci informovaní na webových stránkach Prevádzkovateľa či na e-mailovej adrese refund@ticketlive.sk. Pokiaľ nebude stanovené inak, bude kúpna cena Vstupenky vrátená Zákazníkovi na Predajnom mieste, na ktorom bola zakúpená. V prípade online predaja prostredníctvom platobnej karty, či bankového prevodu na bankový účet, ktorý Zákazník Prevádzkovateľovi oznámi.

5.4.1.6. Pri uplatnení nároku na vrátenie kúpnej ceny je Zákazník povinný vrátiť Prevádzkovateľovi zakúpenú Vstupenku. V prípade nevrátenia Vstupenky bude nárok Zákazníka posúdený ako neoprávnený.

5.4.1.7. V prípade reklamácie z dôvodu zrušenia Akcie nemá Zákazník nárok na vrátenie poštovného či iných poplatkov za doručenie Vstupenky a poplatkov za platbu kúpnej ceny Vstupenky.

5.4.2.  Predaj vstupeniek v mene Prevádzkovateľa na účet Usporiadateľa:

5.4.2.1. Prevádzkovateľ môže v niektorých prípadoch obstarávať predaj a distribúciu Vstupeniek na konkrétnu Akciu vo vlastnom mene na účet Usporiadateľa na základe komisionárskej zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Zákazníka na základe jeho žiadosti o tom, akým spôsobom sú Vstupenky na konkrétnu Akciu predávane.

5.4.2.2. Prevádzkovateľ nie je usporiadateľom Akcie a nemôže teda nijako ovplyvniť konanie či nekonanie Akcie, jej program, obsah, kvalitu a rozsah služieb ponúkaných na Akcii a termín Akcie.

5.4.2.3. Usporiadateľ a Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo zmeny termínu konania, miesta konania či programu Akcie. Akákoľvek zmena bude bez zbytočného odkladu oznámená na webových stránkach Prevádzkovateľa, prípadne podľa uváženia Prevádzkovateľa v masmédiách. Reklamácia Zákazníka z dôvodu akejkoľvek zmeny Akcie bude Prevádzkovateľom posúdená a Zákazník bude o stanovisku vyrozumený v lehote 30 dní.

5.4.2.4. Prípadné zrušenie Akcie bude bez zbytočného odkladu oznámene na webových stránkach Prevádzkovateľa, prípadne podľa uváženia Prevádzkovateľa v masmédiách.

5.4.2.5. O spôsobe, akým je možné v konkrétnom prípade uplatniť nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky, budú Zákazníci informovaní na webových stránkach Prevádzkovateľa či na e-mailovej adrese refund@ticketlive.sk. Pokiaľ nebude stanovené inak, bude kúpna cena Vstupenky vrátená Zákazníkovi na Predajnom mieste, na ktorom bola zakúpená. V prípade online predaja prostredníctvom platobnej karty, či bankového prevodu prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet, ktorý Zákazník Prevádzkovateľovi oznámi.

5.4.2.6. Pri uplatnení nároku na vrátenie kúpnej ceny je Zákazník povinný vrátiť Prevádzkovateľovi zakúpenú Vstupenku. V prípade nevrátenia Vstupenky bude nárok Zákazníka posúdený ako neoprávnený.

5.4.2.7. V prípade reklamácie z dôvodu zrušenia Akcie nemá Zákazník nárok na vrátenie poštovného, či iných poplatkov za doručenie a spracovanie Vstupenky a poplatkov za platbu kúpnej ceny Vstupenky.

5.4.3. Prevádzkovateľ a/alebo Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkom kúpnu cenu Vstupenky, či už priamo alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Akcia zrušená (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa a/alebo Prevádzkovateľ a (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Akcie akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Zákazníka (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v obchodných podmienkach Usporiadateľa, obchodných podmienkach Akcie, pokynoch Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Akcie, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušenej Akcie neuskutoční náhradná Akcia v náhradnom termíne.

6. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1.      Nevyhnutnou podmienkou využitia služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa je predchádzajúca registrácia Zákazníka na tejto webovej stránke. Za účelom registrácie vyplní Zákazník v registračnom formulári pravdivé, správne a úplné údaje o svojej osobe.

6.2.      Súčasne s potvrdením registrácie Zákazník vysloví súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení zo strany Prevádzkovateľa. Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu

7. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA

7.1.      V rámci registrácie na webovej stránke Prevádzkovateľa je každému Zákazníkovi zriadený samostatný užívateľský účet. Na prístup do svojho užívateľského účtu Zákazník použije prístupové údaje, ktoré si sám zvolí. Prístupové údaje môže Zákazník kedykoľvek zmeniť po prihlásení do svojho užívateľského účtu.

7.2.      Identifikačné údaje Zákazníka uvedené na jeho užívateľskom účte sa považujú za údaje zadané pri akejkoľvek objednávke, ktorú Zákazník učiní po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu. 

7.3.      Zákazník nesmie poskytovať prístupové údaje na svoj užívateľský účet tretím osobám a je povinný učiniť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie svojich prístupových údajov alebo svojho užívateľského účtu a za akúkoľvek škodu tým spôsobenú.

7.4.      V prípade straty, odcudzenia alebo iného zneužitia prístupových údajov k užívateľskému účtu je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť  Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Zákazníkovi nové prístupové údaje.

8. UŽÍVÁNIE WEBOVÝCH STRÁNOK PREVÁDZKOVATEĽA

8.1.      Prevádzkovateľ má právo zmeniť svoje webové stránky, ich technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie. Prevádzkovateľ má ďalej právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť svojich webových stránok či prístup na ne, na nevyhnutne nutnú dobu z dôvodu ich údržby, opravy či z akéhokoľvek iného dôvodu.

8.2.      Zákazník je povinný dodržiavať pri užívaní webových stránok Prevádzkovateľa právny poriadok České republiky a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku užívania týchto webových stránok vznikne Prevádzkovateľovi či tretím osobám z dôvodu na strane Zákazníka.

8.3.      V prípade, že Zákazník akokoľvek poruší tieto Podmienky a/alebo platné právne predpisy, má Prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet Zákazníka, a to i bez predchádzajúceho oznámenia. 

9. E-SHOP REKLAMNÝCH PREDMETOV

9.1.      Prevádzkovateľ prostredníctvom svojich webových stránok a mobilnej aplikácie sprostredkováva Zákazníkom možnosť zakúpenia reklamných predmetov (tzv. merchandising) od spoločností Creative Booster, s.r.o., so sídlom Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 042 85 328, zapísanej v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245324 (ďalej iba „Creative Booster“) a Yashica, s.r.o., se sídlem Žďárského 186, Třebíč, 67401, IČO: 46980121, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8088 (ďalej iba „Yashica“).

9.2.      Kúpna zmluva o zakúpení reklamných predmetov je uzatváraná priamo medzi Zákazníkom a spoločnosťou Creative Booster či Yashica a riadi sa obchodnými podmienkami spoločnosti Creative Booster, ktoré nájdete tu či obchodnými podmienkami spoločnosti Yashica (tu). Prípadné reklamácie je nutné uplatniť priamo v spoločnosti Creative Booster. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.      Ustanovenia občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, sa nevzťahujú na Zákazníkov, ktorí využívajú služby Prevádzkovateľa ako Podnikatelia. Ak Zákazník uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, vychádza sa z toho, že jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a berie na vedomie, že sa na jeho objednávku neaplikujú ustanovenia občianskeho zákonníku o ochrane spotrebiteľa.

10.2.      Prípadné spory medzi Zákazníkmi, ktorí sú Spotrebiteľmi a Prevádzkovateľom je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade sa môže Zákazník kontaktovať so subjektom mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Pred kontaktovaním sa so Slovenskou obchodnou inšpekciou za účelom mimosúdneho riešenia sporov odporúčame Zákazníkom za účelom zmierneho riešenia sporu najprv kontaktovať sa s Prevádzkovateľom na e-mailovej adrese info@ticketlive.sk. V prípade, že spor nebude vyriešený zmierne či mimosúdnou cestou, bude predložený k rozhodnutiu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

10.3.      Zodpovednosť za správnosť, úplnosť či aktuálnosť informácií o Akciách uverejnených na stránkach Prevádzkovateľa nesie Usporiadateľ príslušnej Akcie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu Vstupeniek, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

10.4.      Zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda predovšetkým obchodným zákonníkom.

10.5.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky Kedykoľvek jednostranne zmeniť, či aktualizovať s tým, že aktuálne znenie Podmienok Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu uverejní na svojich webových stránkach.

10.6.      V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Podmienok.

10.7.      Zákazníci sa môžu s Prevádzkovateľom kontaktovať na nasledovnej adrese: Tickelive PRO SK s.r.o., adresa: A. Nográdyho 1376/3, 960 01 Zvolen, tel: +421 903 275 519, e-mail: info@ticketlive.sk.

10.8.      Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 04. 2020 

 Obchodné podmienky platné do 31.03.2020